China Badminton Super League 2015-2016 live streaming and videos

China Badminton Super League 2015-2016 occurres from 12/03/2015 to 01/31/2016 at China.


China Badminton Super League 2015-2016 live streaming and videos


Teams: Qingdao Capital Airlines, Xiamen Special Room, Hunan Riverside Group, Guangdong Qiao Xing Group, Zhejiang competing body, Guangdong Century City, Nantong Jiangsu Sanjiang, Benxi city landscape Wisdom

Players: Lin Dan, Chen Long, Tian Houwei, Lee Yong Dae, Zhang Nan, ...

Winners are:
  • 1st team: Qingdao Capital Airlines (青岛首都航空)
  • 2nd team: Hunan Riverside Group (湖南江湾集团)
  • 3rd team: Zhejiang competing body (浙江竞体)
Live streaming: 

Some videos here available for all countries:

Comments